Page 1 sur 16

Evalyasyon pèsepsyon ak atant sitwayen ayisyen yo anvè Konsèy Prezidansyèl la

Avi Konsantman pou patisipasyon

Entwodiksyon. Anvan ou kòmanse ranpli kesyonè sa a, li enpòtan pou ou li epi aksepte kondisyon ki nan fòmilè konsantman sa a. Sa ap asire ou konprann objektif etid la, wòl ou kòm patisipan, ak mezi nou pran pou pwoteje enfòmasyon prive ou ak dwa ou.

Responsab rechèch ak kontak. Doktè Lefranc Joseph (CHARESSO), imèl: [email protected], Telefòn: +1-573-633-8192.

Objektif. Etid sa a gen pou objektif pou kolekte enfòmasyon sou pèsepsyon ak atant sitwayen ayisyen yo konsènan Konsèy Prezidansyèl la.

Deskripsyon. Etid sa a ap itilize yon sondaj pou egzamine opinyon, pèsepsyon, ak atant moun yo konsènan Konsèy Prezidansyèl la. Nou vize yon echantiyon apeprè 1,067 patisipan.

Kondisyon pou patisipasyon : Sondaj sa a rezève sèlman pou sitwayen ayisyen, kit yo ap viv an Ayiti oswa aletranje.

Avantaj ak risk. Patisipan yo p ap jwenn okenn avantaj dirèk nan etid sa a, men kontribisyon yo ap bay enfòmasyon enpòtan ki ka ede pèsepsyon ak atant sitwayen Ayisyen. Etid la pa poze okenn risk ke nou konnen.

Konfidansyalite. Pwojè sa a fèt pou asire konfidansyalite ak pwoteksyon enfòmasyon pèsonèl patisipan yo. Done yo kolekte anonim epi trete yon fason ki garanti anonimite repons yo. Nou pran angajman pou itilize done yo sèlman pou rezon rechèch ki dekri nan fòmilè sa a.

Konsantman. Mwen konprann patisipasyon mwen an volontè, epi mwen ka retire tèt mwen nenpòt ki lè san konsekans.